Giấy phép con

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại nam định

Doanh nghệp nước ngoài khi thực hiện hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của sở công thương Nam Định. 


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt tại Nam Định

Với các dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt có công suất thấp, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y tại Nam Định

Với dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y có công suất thấp, nhà đầu tư cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án chế biến cao su, mủ cao su tại Nam Định

Các cơ sở chế biến cao su, mủ cao su có công suất từ 500 đến dưới 1000 tấn sản phẩm/năm cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hóa học tại Nam Định

Với những cơ sở sản xuất phân hóa học có công suất dưới 1000 tấn sản phẩm/năm, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh tại Nam Định

Với những dự án xây dựng cơ sở khám bệnh dưới 50 giường bệnh tại tỉnh Nam Định, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.


Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học tại Nam Định

Những điều kiện và thủ tục thành lập mà cá nhâ, tổ chức muốn mở trung tâm tư vấn du học cần lưu ý


Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nam Định

Những thủ tục cần lưu ý khi thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Nam Định


Hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Nam Định

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những giấy tờ để xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nam Định


Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Nam Định

Những điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nam Định